SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Deklarace principů sociálního podniku Naděje, otrokovická o.p.s.

Naděje, otrokovická o.p.s. byla založena v roce 2012 spolkem NADĚJE (poskytovatelem  registrovaných sociálních služeb), jejíž aktivity vycházely od jejího založení k vybudování a provozování sítě veřejně prospěšných služeb. NADĚJE, otrokovická o.p.s. navázala na  činnost v rámci NADĚJE, pobočky Otrokovice, která poskytuje sociální služby pro osoby s mentálním handicapem.

Mezi naše základní obecně prospěšné služby patří:

 • Vytváření pracovních příležitostí pro lidi se zdravotním postižením, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce
 • Osvěta v oblasti zaměstnávání lidí se zdravotním postižením
 • Podpora kulturních a volnočasových aktivit lidí se zdravotním postižením

Zabezpečení a naplňování těchto hlavních služeb realizuje Naděje, otrokovická o.p.s. prostřednictvím doplňkových činností:

 • Hostinská činnost
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • Pekařství, cukrářství

Naděje, otrokovická o.p.s.

– Je nezisková, transparentní a obecně prospěšná organizace, která se v rámci své činnosti orientuje na řešení otázek zaměstnanosti osob se zdravotním, především mentálním handicapem, jejich sociálního začleňování a rozvoje místní komunity.

– funguje na principech sociálního podnikání, tj. konceptu trojího prospěch – ekonomického, sociálního a environmentálního

– vytváří pracovní příležitosti pro lidi se zdravotním, především mentálním handicapem s cílem vytvořit pro ně dlouhodobě chráněná pracovní místa

– zavazuje se zaměstnávat minimálně 51% přepočtených úvazků osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců

– zavazuje se svůj zisk plně reinvestovat do rozvoje Naděje, otrokovické o.p.s. tak, aby byl naplněn obecně prospěšný cíl organizace s upřednostněním vytváření pracovních příležitostí pro lidi se zdravotním handicapem  

Naplňování principů sociálního podnikání:                                                                                                                     

1. Sociálně prospěšný cíl:

 • Předmět činnosti je uvedený v Zakládací smlouvě a zveřejněný na https://www.justice.cz/
 • Vytváření pracovních příležitostí pro lidi se zdravotním handicapem, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce  a ohrožení sociálním vyloučením formou sociálního podnikání
 • Zaměstnávání lidí se zdravotním handicapem formou sociálního podnikání
 • Osvěta v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním handicapem s cílem šířit směrem ke komunitě povědomí o možnostech uplatnění osob se zdravotním handicapem na chráněném i nechráněném pracovním trhu

Další cíle:

 • Vytvořit ekonomicky udržitelný podnik působící v oblasti veřejně prospěšných služeb pro obce, státní i nestátní instituce, firmy i širokou veřejnost
 • Začlenit osoby se znevýhodněním do reálného pracovního procesu, kde mohou v maximální možné míře uplatnit své schopnosti

Společnost Naděje, otrokovická o.p.s. se přihlásila k naplňování tohoto znaku v oblasti zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce v regionu Otrokovicko, Uherskohradišťsko a Vsetínsko.

2. Sociální prospěch

 • Podnik zaměstnává zejména osoby se zdravotním postižením, které jsou znevýhodněni na pracovním trhu v regionech Otrokovicko, Uherskohradišťsko a Vsetínsko.
 • Podíl pracovních úvazků zaměstnanců se zdravotním postižením tvoří min. 51% přepočtených úvazků z celkového počtu zaměstnanců.
 • Podnik vytváří pro zaměstnance se zdravotním postižením vhodné pracovní podmínky a potřebnou pracovní a psychosociální podporu.
 • Podnik podporuje profesní a osobnostní růst svých zaměstnanců se zvláštním zřetelem k potřebám zaměstnanců se zdravotním postižením.
 • Podnik podněcuje zaměstnance k účasti na chodu společnosti. Zaměstnanci mají možnost vyjadřovat se ke strategii podniku, jsou informováni o dění v podniku, výsledcích hospodaření a naplňování veřejně prospěšných cílů.

3. Ekonomický prospěch

 • Hospodaření podniku je podřízeno sociálně prospěšnému cíli, který je uveden výše.
 • Podnik reinvestuje veškerý zisk zpět do rozvoje sociálního podniku a na naplňování obecně prospěšných cílů. Reinvestice budou využity zejména k:

– vytváření nových a zajištění stávajících pracovních míst pro osoby se znevýhodněním,

– profesnímu a osobnostnímu rozvoji zaměstnanců,

– vytváření rezerv pro další rozvoj podniku,

– zvyšování kvalifikace zaměstnanců,

– nákupům nových technologií souvisejících se zaváděním nových služeb a produktů podniku, – vytváření zázemí pro zaměstnance

– plnění obecně prospěšného cíle organizace,

 • Tržby z prodeje výrobků nebo služeb tvoří alespoň 30% z celkových výnosů

Podnik:

– za odvedenou práci vyplácí mzdu,

– nese veškerá ekonomická rizika podnikání,

– využívá možností vícezdrojového financování,

– je nezávislý na veřejných či soukromých institucích.

4. Environmentální prospěch

Podnik aplikuje zásady environmentální výroby a spotřeby:

– šetření materiálem,

– dodržování zásad environmentálně šetrného úřadování a provozu – třídění odpadu,    oboustranný tisk, používání recyklovaných materiálů

5. Místní prospěch

 • Orientace na lokální potřeby

Podnik využívá přednostně místní zdroje, uspokojuje přednostně místní potřeby a přispívá k místnímu rozvoji:

– Jsme členy a spolupracujeme s  Místní akční skupinou Severní Chřiby a Pomoraví, a dalšími    neziskovými organizacemi v regionu.

 • Spolupráce s místními i regionálními subjekty, zejména s: – úřadem práce, obcemi, poskytovateli sociálních služeb, vzdělávacími institucemi, ostatními podniky nebo sociálními podniky v okolí
 • Přednostně zaměstnáváme místní obyvatele
 • Služby a produkty nakupujeme přednostně od místních dodavatelů